Castellano

ACCEDIR
Inici > Informacions vŕries

Política de Privacitat

Drets de propietat intel·lectual i industrial
Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo, S.L.U, d'ara endavant EGARSAT SP , amb domicili social en Victor Hugo, 2-4 Sant Cugat del Vallès 08173 Barcelona, amb Número d'Identificació Fiscal B64734528 adreça de correu electrònic de contacte info@egarsatsp.es, acreditada com a Servei de Prevenció Aliè pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya mitjançant resolució dels Serveis Territorials de Barcelona amb data 1 d'Abril de 2009 i inscrita en el Registre de Serveis de Prevenció Aliens Acreditats, amb l'acreditació SP-124-B.

EGARSAT SP és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la WEB amb la URL www.egarsatsp.es Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, codis font, continguts i altres elements de la web de EGARSAT SP. Tot això, amb excepció dels drets que no són propietat de EGARSAT SP i que pertanyin als seus respectius titulars. Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de l'usuari de la informació continguda en la web de EGARSAT SP , que es considera autoritzada, està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reexpedir tot o part del contingut de la web de EGARSAT SP per a propòsits de caràcter públic o comercial sense l'autorització escrita de EGARSAT SP. Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades, poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RLPI), donant lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del vigent Codi Penal.


Documents continguts en la web
Els documents i gràfics annexos als mateixos que es trobin situats en la web de EGARSAT SP amb la URL www.egarsatsp.es, podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de EGARSAT SP. EGARSAT SP i els seus proveïdors no garanteixen la idoneïtat del contingut d'aquests documents i gràfics annexos, per la qual cosa no respondran quan tingui lloc aquesta falta d'idoneïtat -en supòsits tals com a errors de caràcter tipogràfic-, ni de la utilització que d'aquests documents faci l'usuari receptor, el qual assumirà la totalitat del risc que pogués derivar-se de l'ús dels mateixos. EGARSAT SP no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquesta utilització.


Enllaços amb llocs de terceres persones
EGARSAT SP proporciona a l'usuari l'accés a altres llocs web mitjançant enllaços (hiperlinks) amb única finalitat d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació en Internet podent ampliar les dades que en la web se li ofereix. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació de visitar les pàgines web de destinació, les quals es troben fora del control i/o responsabilitat EGARSAT SP, per la qual cosa EGARSAT SP no assumeix el contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l'usuari a través d'aquests enllaços hipertextuals. Així mateix, EGARSAT SP no respondrà dels links o enllaços situats en els llocs vinculats als quals proporciona accés.

Privacitat i protecció de dades de caràcter personal
Amb la intenció d'oferir un bon servei en el manteniment i gestió de la relació contractual establerta, les dades personals que vostè ens proporcioni seran incorporats a un fitxer automatitzat, creat per EGARSAT SP i del que aquest serà responsable. A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/99, de 13 de desembre), EGARSAT SP es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los. Igualment, EGARSAT SP per evitar qualsevol tipus d'alteració adoptarà les mesures necessàries, tractament o accés no autoritzat. Així mateix l'usuari dóna el seu consentiment perquè EGARSAT SP cedeixi les seves dades a empreses amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat de la millor prestació del servei, radicades a Espanya o l'estranger, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal. En cap cas les dades seran cedides a altres entitats. Se li informa de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals recaptades, que podrà exercitar mitjançant petició escrita dirigida al Departament Comercial de EGARSAT SP , Victor Hugo, 2-4 Sant Cugat del Vallès 08173 Barcelona


Limitació de responsabilitat
En cap cas EGARSAT SP , els seus subministradors o els tercers esmentats en aquesta pàgina seran responsables per danys de qualsevol tipus (incloent, pèrdua de dades, beneficis o interrupció de negoci) que resultin de l'ús, impossibilitat d'ús o dels resultats de l'ús d'aquesta pàgina, qualsevol pàgina web connectada a aquesta o dels materials o informació continguda en qualssevol d'aquestes pàgines, ja es base aquesta responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal. Si la utilització per l'usuari dels materials o informació d'aquesta pàgina porta amb si la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l'equip o dades, aquest usuari assumirà els costos.

Política de Privacidad